Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Interni konkurs

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА

НАЧЕЛНИК

           

На основу  члана 70. Закона о о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 5. став 2. тачка 2., члана 7. став 2. и члана 9. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), и члана 79. Статута Општине Костајница („Службени гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), Начелник општине Костајница, р а с п и с у ј е

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста у

 Општинској управи општине Костајница

 

I

 

Расписује се интерни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Костајница:

 

Самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите, војне евиденције и Комунални полицајац...................................................1 извршилац на неодређено.

 

На овом Интерном конкурсу могу да учествују само службеници запослени на неодређено вријеме у Општинској управи Општине Костајница.

 

II - ОПИС ПОСЛОВА

 

Самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите, војне евиденције и Комунални полицајац обавља послове и радне задатке у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број: 8/17, 9/17, 11/17, 2/18), као службеник четврте категорије, и то:

 • усклађује рад са другим организационим јединицама Општинске управе,
 • усклађује рад са надлежним државним организацијама, институцијама и другим стручним институцијама у оквиру овлаштења;
 • организује рад на изради процјене угрожености људи и материјалних добара на територији општине;
 • организује дежурства, дежура и координира рад са надлежним органима у складу са Упутством о раду у спречавању и отклањању посљедица природних несрећа у ванредно вријеме, у дане викенда и празника;
 • непосредно сарађује са субјектима од посебног значаја за Општину, у прикупљању, обради и дистрибуцији информација за потребе Општинске управе и о томе извјештава Начелника;
 • организује и координира рад на изради Плана и Програма рада цивилне заштите;
 • организује провођење мјера цивилне заштите у општини;
 • прати провођење припрема субјеката од значаја за заштиту и спашавање у општини, у области цивилне заштите;
 • организује и координира рад на оспособљавању и опремању субјеката од значаја за цивилну заштиту у општини;
 • одговоран је за организацију и опслуживање рада општинског штаба цивилне заштите;
 • израђује план употребе материјално-техничких средстава и опреме за потребе цивилне заштите, у складу са програмом опремања цивилне заштите;
 • обезбјеђује статистичке податке за потребе надлежног Одјељења;
 • одговоран је за законитост трошења буџетских средстава из своје надлежности;
 • израђује требовање потрошног материјала, које одобрава Начелник;
 • подноси и овјерава захтјеве за изузимање документације из архиве;
 • одговоран је за провођење мјера заштите на раду и заштите од пожара;
 • одговоран је за исправност и одржавање средстава рада;
 • активно учествује у допуни и ажурирању садржаја WEB странице општине Костајница из дјелокруга рада;
 • прати стање аката пословања, и предлаже потребне мјере;
 • води књиге регистра и архиву и издаје увјерења о служењу војног рока, о учешћу у рату и о радној обавези;
 • издаје увјерења о вођењу у војној евиденцији
 • води евиденције о умрлим војним обавезницима;
 • чува картотеке и заштиту података војних обавезника;
 • рукује са АОП;
 • израђује План и Програм рада и подноси извјештај о раду Начелнику Одјељења;
 • доставља мјесечни извјештај о раду Начелнику Одјељења;
 • провјерава, одобрава и доставља акте Начелнику Одјељења на потпис;
 • комунални полицајац врши надзор над одржавањем, уређењем, употребом и заштитом комуналних објеката и уређаја;
 • води првостепени поступак из надлежности комуналне полиције, а у складу са одредбама Закона о комуналној полицији;
 • врши надзор над одржавањем и заштитом јавних површина и дрвореда;
 • врши надзор над одржавањем културних, историјских и националних споменика и спомен обиљежја;
 • врши надзор над постављањем назива фирми, натписа и реклама;
 • врши надзор над одржавањем гробаља и мезариа;
 • врши надзор над одржавањем дворишта, паркинг простора, башта, привремених објеката као и других објеката који су од утицаја на изглед и уређење општине и других насељених мјеста на подручју општине;
 • врши надзор над одржавањем јавне канализационе мреже, јавних те септичких и осочних јама;
 • учествује и прати извођење радова изградње и опремања јавних паркинга;
 • стара се о исправности техничке опреме јавних паркинга и гаража;
 • послови у вези блокирања и премјештања непрописно паркираних возила;
 • стара се о обуци радника у руковању опремом;
 • планира и организује чишћење паркиралишта (зими и љети);
 • учествује у изради приједлога општих аката, програма, планова, пројеката, анализа, извјештаја и информација у области паркирања и гаражирања;
 • прати и евидентира неисправности аутомата за наплату паркирања и о томе обавјештава начелника Одјељења,
 • прати и води евиденцију о свим значајнијим догађајима на терену, и о томе обавјештава начелника Одјељења,
 • обавља и остале послове предвиђене Законом о комуналној полицији;
 • обавља и друге послове које му повјери Начелник одјељења и Начелник Општине;
 • за свој рад одговаран је начелнику Одјељења и Начелнику општине.

III-ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ

 

 1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 2. Да је старији од 18 година,
 3. Да има општу здравствену способност,
 4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање

шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи јединице локалне самоуправе,

 1. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса
 2. Да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ
 3. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у општинској управи, у складу са члановима 43. до члана 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

IV-ПОСЕБНИ УСЛОВИ  И КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАНДИДАТЕ

 

 • ВСС- дипл.економиста или први циклус студија-дипломирани економиста са најмање 240 ECTS бодова,
 • 3 године радног искуства у траженом степену образовања,
 • положен стручни испит за рад у општинској управи,
 • познавање рада на рачунару.

 

V-ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Пријава за учешће на интерном конкурсу подноси се на прописаном образцу – Пријава на интерни конкурс, која је доступна на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници Општине Костајница, а може се преузети и у Општинској управи Општине Костајница.

Тачност података наведених у образцу пријаве на интерни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова прописаних чланом 67. став 1. Закона.

Приликом пријаве на интерни конкурс, кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

- Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, и изјаве да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи;

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисципилнске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на интерни конкурс – пријавног обрасца.

- Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фото-копије:

1) дипломе о завршеној стручној спреми;

2) увјерења о положеном стручном испиту за рад у општинској управи;

3) исправе којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

4) исправе или изјаве да познаје рад на рачунару.

Степен стручне спреме доказује се универзитетском дипломом.

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

- потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, које треба да буду прецизне и детаљне, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио – назив радног мјеста, да ли су то послови високе стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период ангажовања на радним задацима,

 - увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, уз достављање потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да се на основу ових доказа може утврдити да ли је кандидат радио на пословима за које се тражи високо образовање и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или

 - писмо препоруке или другу сличну исправу уколико садржи све напријед наведене елементе потврде или увјерења.

Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, увјерење факултета о провјери знања рада на рачунару, положеном испиту из информатике или другу исправу факултета (фото-копија индекса) која потврђује познавање или знање рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно у вези са радом на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

Сви докази се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из интерног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, у циљу оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата, и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и бораца, како је прописано члановима 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Сл. гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 09/12 и 40/12). Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чланова 30, 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Такође, ако је радно мјесто које се попуњава интерним конкурсом разврстано у непосредно вишу категорију, а више кандидата на листи има исти број бодова, предност приликом избора имају службеници који испуњавају услове за напредовање.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење интерног конкурса (у даљем тексту: Комисије), дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерене изјаве о испуњености општих услова (подтачке 1), 2), 3) и 4)) како слиједи:

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса, и

- да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе

као и увјерење о општој здравственој способности.

VI-РОК И МЈЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања Интерног конкурса.

Интерни конкурс биће објављен истовремено на огласној табли и на званичној web страници Општине Костајница.

Пријаве на Интерни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Општинске управе, или путем поште, на адресу: ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА – Светосавска 11, 79224  Костајница, са назнаком  „Комисији за избор службеника“

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Интерном конкурсу је Крњаић Мирјана, начелник Одјељења за општу праву, контакт телефон 052/663-113, локал 32.

 

Број: 02-120-04/19                                                                         НАЧЕЛНИК

Датум: 14.02.2019.године                                                      Драго Бундало, дипл.ек. с.р.

Preuzimanje dokumenta

Prijavni obrazac