Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Vladimir Ćopić zakazao je za četvrtak 31.03.2016. godine sa početkom u 10.00 časova  29. redovnu sjednicu Skupštine
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 28. redovne sjednice Skupštine opštine;
2. Usvajanje nacrta revidirane Strategije razvoja opštine Kostajnica 2016-2020;
3. Informacija o stanju u oblasti protiv-požarne zaštite;
a/ donošenje zaključaka  o kontinuiranom pranju ulica;                                          
4. Izvještaj o radu Načelnika i Opštinske uprave Kostajnica za 2015. godinu;
5. Prijedlog Programa rada Hačelnika opštine i Opštinske uprave Kostajnica za 2016.godinu;
6. Prijedlog Statuta opštine Kostajnica i razmatranje Izvještaja sa provođenja javne rasprave na nacrt Statuta opštine Kostajnica;
7. Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine opštine Kostajnica i razmatranje  Izvještaja sa provođenja javne rasprave na nacrt Poslovnika Skupštine opštine Kostajnica;
8.Prijedlog Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti;
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim taksama;
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana utroška namjenskih sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata na području opštine Kostajnica za 2016.godinu;
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uslovima i načinu postavljanja i uklanjanja objekata privremenog karaktera;
12. Informacija o implementaciji projekata izgradnje infrastrukture u dijelovima u kojima žive povratnici, iz sredstava namjenjenih za održiv povratak;
13.a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju standarda i  kriterijuma za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica;
b) Prijedlog Odluke  o imenovanju Komisija za izbor direktora javnih ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica,
v) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica,
14. a) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o  utvrđivanju uslova i  kriterijuma za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora KP „Komunalno“ a.d. Kostajnica,
b) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage  Odluke o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Nadzornog odbora KP „Komunalno“ a.d. Kostajnica;
15. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje upravnih odbora javnih ustanova i nadzornih odbora javnih preduzeća kojih je osnivač opština Kostajnica;
b) Prijedlog Odluke o imenovanju Komisija za izbor upravnih odbora javnih ustanova i nadzornih odbora javnih preduzeća kojih je osnivač opština Kostajnica,
v) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje upravnih odbora javnih ustanova i nadzornih odbora javnih preduzeća kojih je osnivač opština Kostajnica,
16. Prijedlog Odluke o premještanju zelene tržnice-zelene pijace na malo u Kostajnici;
17. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Blok 2” u Kostajnici;
18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti;
19. Prijedlog Odluke o visini naknade za korištenje putnog zemljišta za polaganje infrastrukturnih vodova;
20. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade plana parcelacije;
21. Prijedlog Odluke o davanju u otkup (privatizaciju) 4 stambene jedinice izgrađene u rooh bao- sistemu u stambenoj zgradi u ulici Svetosavska br. 21a;
22. Imovinsko pravna pitanja-prijedlog Rješenja;
23. Ostala pitanja;
24. Aktuelni čas.

Odbornici skupštine opštine Kostajnica na sjednici održanoj u petak usvojili su odluku o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Kostajnica po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2016. godini i odluku o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine u visini od 0,10 odsto.
 Predsjednik Skupštine opštine Vladimir Ćopić rekao je u izjavi Radiju Kostajnica da se radi o bitnoj odluci kojom stopa poreza nije povećana čime se ide u korist privrednicima i građanima. Komentarišući tok sjednice Ćopić je istakao da je bila iscrpljujuća i teška.
 ''Neki odbornici nisu uvažavali jedni druge, što će se morati promijeniti. Nastojaću da zbog onih koji su bili korektni, kao i zbog građana, da se što rigoroznije poštuje poslovnik o radu Skupštine opštine'' - rekao je Ćopić.
 Odbornici su usvojili izvještaj o radu javne predškolske ustanove Klub za djecu ''Kestenko'', kao i Program rada ove ustanove za radnu 2015/2016 godinu. Većinom glasova odbornika razriješena je vršilac dužnostidirektora Centra za socijalni rad Željka Ilibašić, a na ovu poziciju je imenovan Aco Mačak.

Izvor: Radio Kostajnica

 

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Vladimir Ćopić sazvao je 28. redovnu sjednicu Skupštine opštine za petak  29.01.2016. sa početkom u 10.00 časova.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevi red:
1. Skraćeni zapisnik sa 27. redovne sjednice Skupštine opštine;
2. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Kostajnica po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2016. godini;
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području Opštine Kostajnica u 2016. godini;
4. Godišnji izvještaj o radu stalnih radnih tijela za 2015.godinu;
5. Izvještaj o analizi izvršenja skupštinskih odluka donesenih u 2015.godini;
6. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu za radnu 2014/2015 godinu Javne predškolske ustanove Klub za djecu „Kestenko“ Kostajnica,
b)prijedloga Godišnjeg Programa rada Javne predškolske ustanove „Klub za djecu „Kestenko“ za radnu 2015/2016 godinu;
7. Prijedlog Odluke o dodjeli dodatnog prostora na korištenje JU „Centar za socijalni rad Kostajnica”;
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Doma zdravlja Kostajnica“;
9. Prijedlog dopunskog rješenja o dodjeli zemljišta;
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora JU “Centar za socijalni rad Kostajnica”;
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU “Centar za socijalni rad Kostajnica”;
12. Ostala pitanja;
13. Aktuelni čas.
 

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Vladimir Ćopić sazvao je 27. redovnu sjednicu Skupštine opštine za srijedu 30.12.2015. sa početkom u 10.00 časova.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa:
a)24. redovne sjednice SO-e i skraćeni zapisnik sa nastavka 24. redovne sjednice SO-e,
b) Skraćeni zapisnik sa 26. redovne sjednice SO-e;
2. a) Informacija iz oblasti socijalno-ugroženih kategorija i Informacija  o stanju u oblasti socijalne zaštite,
b) Informacija  o stanju u oblasti zdravstva;
3. Informacija o stanju u oblasti školstva, kulture i sporta;
4. Informacija o zapošljavanju na području Opštine;
5. Informacija o stanju javne bezbjednosti na području Opštine Kostajnica;
6. Informacija o stanju nevladinih organizacija na području opštine Kostajnica kojima su doznačena sredstva iz budžeta opštine Kostajnica;
7. Informacija o provedenoj jesenjoj sjetvi;
8. Informacija o stanju poljoprivrede na području opštine Kostajnica;
9. Informacija o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za 9. mjeseci u 2015. godini;
10. Polugodišnji Izvještaj o ostvarivanju Programa rada SO-e;
11. Polugodišnji Izvještaj o radu stalnih radnih tijela SO-e za 2015. godinu;
12. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine za 2016.godinu;
13. Polugodišnji izvještaj o finansijsko - materijalnom poslovanju korisnika budžeta;
14. Prijedlog Rebalansa Budžeta opštine Kostajnica za 2015. godinu i prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za 2015. godinu;
15. Prijedlog Budžeta opštine Kostajnica za 2016. godinu i prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za 2016. godinu;
16. Razmatranje Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Opštine Kostajnica za period 01.01.2014-31.12.2014. godine, broj:PBO40-15 i Plana aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti po Izvještaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja opštine Kostajnica za 2014. godinu;
17. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Petar Mećava” Kostajnica;
18. Prijedlog Odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta na područu opštine Kostajnica;
19. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje jednokratne rente na području opštine Kostajnica;
20. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračunavanje komunalne naknade za 2016. godinu;
21. Prijedlog Programa vršenja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje;
22. Izvještaj o reviziji Strategije razvoja  opštine Kostajnica;
23. Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine na nepokretnostima u vlasništvu opštine Kostajnica sa opštine Kostajnica na Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu Kostajnica, bez naknade i prijedlog Odluke o regulisanju prava i obaveza između Opštine Kostajnica i Srpske pravoslavne crkvene opštine Kostajnica po pitanju  SPG „Čekinovac“;
24. Prijedlog Odluke o stambenom zbrinjavanju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji kroz implementaciju projekta „Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji“
25. Ostala pitanja;
26. Aktuelni čas;

Predsjednik Skupšine opštine Kostajnica Željko Čekić sazvao je za ponedjeljak 14.12.2015. godine sa početkom u 10.00 časova 26. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa prethodne sjednice skupštine opštine;
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja (broj: 01-013-320/12 od 23.11.2012.godine);
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja za razrješenje predsjednika Skupštine opštine;
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja za izbor i imenovanje predsjednika SO-e;
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga rješenja o razrješavanju sledećih nadzornih i upravnih odbora:
a)Nadzornog odbora KP Komunalno a.d. Kostajnica
b) Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Kostajnica
c) Nadzornog odbora JP Radio Kostajnica
d) Upravnog odbora JPU Klub za djecu Kestenko Kostajnica;
6.Razmatranje i usvajanje prijedloga rješenja o imenovanju privremenih nadzornih i upravnih odbora i to:
a) privremenog Nadzornog odbora KP Komunalno a.d. Kostajnica
b) privremenog Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Kostajnica
c) privremenog Nadzornog odbora JP Radio Kostajnica
d) privremenog Upravnog odbora JPU Klub za djecu Kestenko Kostajnica;
7. Ostala pitanja;
8. Aktuelni čas.

Please publish modules in offcanvas position.