Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Odbornici skupštine opštine Kostajnica na sjednici održanoj u petak usvojili su odluku o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Kostajnica po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2016. godini i odluku o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine u visini od 0,10 odsto.
 Predsjednik Skupštine opštine Vladimir Ćopić rekao je u izjavi Radiju Kostajnica da se radi o bitnoj odluci kojom stopa poreza nije povećana čime se ide u korist privrednicima i građanima. Komentarišući tok sjednice Ćopić je istakao da je bila iscrpljujuća i teška.
 ''Neki odbornici nisu uvažavali jedni druge, što će se morati promijeniti. Nastojaću da zbog onih koji su bili korektni, kao i zbog građana, da se što rigoroznije poštuje poslovnik o radu Skupštine opštine'' - rekao je Ćopić.
 Odbornici su usvojili izvještaj o radu javne predškolske ustanove Klub za djecu ''Kestenko'', kao i Program rada ove ustanove za radnu 2015/2016 godinu. Većinom glasova odbornika razriješena je vršilac dužnostidirektora Centra za socijalni rad Željka Ilibašić, a na ovu poziciju je imenovan Aco Mačak.

Izvor: Radio Kostajnica

 

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Vladimir Ćopić sazvao je 28. redovnu sjednicu Skupštine opštine za petak  29.01.2016. sa početkom u 10.00 časova.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevi red:
1. Skraćeni zapisnik sa 27. redovne sjednice Skupštine opštine;
2. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Kostajnica po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2016. godini;
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području Opštine Kostajnica u 2016. godini;
4. Godišnji izvještaj o radu stalnih radnih tijela za 2015.godinu;
5. Izvještaj o analizi izvršenja skupštinskih odluka donesenih u 2015.godini;
6. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu za radnu 2014/2015 godinu Javne predškolske ustanove Klub za djecu „Kestenko“ Kostajnica,
b)prijedloga Godišnjeg Programa rada Javne predškolske ustanove „Klub za djecu „Kestenko“ za radnu 2015/2016 godinu;
7. Prijedlog Odluke o dodjeli dodatnog prostora na korištenje JU „Centar za socijalni rad Kostajnica”;
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Doma zdravlja Kostajnica“;
9. Prijedlog dopunskog rješenja o dodjeli zemljišta;
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora JU “Centar za socijalni rad Kostajnica”;
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU “Centar za socijalni rad Kostajnica”;
12. Ostala pitanja;
13. Aktuelni čas.
 

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Vladimir Ćopić sazvao je 27. redovnu sjednicu Skupštine opštine za srijedu 30.12.2015. sa početkom u 10.00 časova.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa:
a)24. redovne sjednice SO-e i skraćeni zapisnik sa nastavka 24. redovne sjednice SO-e,
b) Skraćeni zapisnik sa 26. redovne sjednice SO-e;
2. a) Informacija iz oblasti socijalno-ugroženih kategorija i Informacija  o stanju u oblasti socijalne zaštite,
b) Informacija  o stanju u oblasti zdravstva;
3. Informacija o stanju u oblasti školstva, kulture i sporta;
4. Informacija o zapošljavanju na području Opštine;
5. Informacija o stanju javne bezbjednosti na području Opštine Kostajnica;
6. Informacija o stanju nevladinih organizacija na području opštine Kostajnica kojima su doznačena sredstva iz budžeta opštine Kostajnica;
7. Informacija o provedenoj jesenjoj sjetvi;
8. Informacija o stanju poljoprivrede na području opštine Kostajnica;
9. Informacija o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za 9. mjeseci u 2015. godini;
10. Polugodišnji Izvještaj o ostvarivanju Programa rada SO-e;
11. Polugodišnji Izvještaj o radu stalnih radnih tijela SO-e za 2015. godinu;
12. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine za 2016.godinu;
13. Polugodišnji izvještaj o finansijsko - materijalnom poslovanju korisnika budžeta;
14. Prijedlog Rebalansa Budžeta opštine Kostajnica za 2015. godinu i prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za 2015. godinu;
15. Prijedlog Budžeta opštine Kostajnica za 2016. godinu i prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za 2016. godinu;
16. Razmatranje Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Opštine Kostajnica za period 01.01.2014-31.12.2014. godine, broj:PBO40-15 i Plana aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti po Izvještaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja opštine Kostajnica za 2014. godinu;
17. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Petar Mećava” Kostajnica;
18. Prijedlog Odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta na područu opštine Kostajnica;
19. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje jednokratne rente na području opštine Kostajnica;
20. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračunavanje komunalne naknade za 2016. godinu;
21. Prijedlog Programa vršenja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje;
22. Izvještaj o reviziji Strategije razvoja  opštine Kostajnica;
23. Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine na nepokretnostima u vlasništvu opštine Kostajnica sa opštine Kostajnica na Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu Kostajnica, bez naknade i prijedlog Odluke o regulisanju prava i obaveza između Opštine Kostajnica i Srpske pravoslavne crkvene opštine Kostajnica po pitanju  SPG „Čekinovac“;
24. Prijedlog Odluke o stambenom zbrinjavanju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji kroz implementaciju projekta „Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji“
25. Ostala pitanja;
26. Aktuelni čas;

Predsjednik Skupšine opštine Kostajnica Željko Čekić sazvao je za ponedjeljak 14.12.2015. godine sa početkom u 10.00 časova 26. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa prethodne sjednice skupštine opštine;
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja (broj: 01-013-320/12 od 23.11.2012.godine);
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja za razrješenje predsjednika Skupštine opštine;
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja za izbor i imenovanje predsjednika SO-e;
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga rješenja o razrješavanju sledećih nadzornih i upravnih odbora:
a)Nadzornog odbora KP Komunalno a.d. Kostajnica
b) Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Kostajnica
c) Nadzornog odbora JP Radio Kostajnica
d) Upravnog odbora JPU Klub za djecu Kestenko Kostajnica;
6.Razmatranje i usvajanje prijedloga rješenja o imenovanju privremenih nadzornih i upravnih odbora i to:
a) privremenog Nadzornog odbora KP Komunalno a.d. Kostajnica
b) privremenog Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Kostajnica
c) privremenog Nadzornog odbora JP Radio Kostajnica
d) privremenog Upravnog odbora JPU Klub za djecu Kestenko Kostajnica;
7. Ostala pitanja;
8. Aktuelni čas.

Obavještavaju se građani i udruženja građana opštine Kostajnica da je u skladu sa Poslovnikom SO-e pokrenut postupak izrade Programa rada Skupštine opštine Kostajnica za 2016. godinu.
Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu, po pravilu, do početka godine.
Program rada Skupštine čine pitanja iz djelokruga Skupštine.
Program rada sadrži zadatke Skupštine koji proizilaze iz Ustava, Zakona, Statuta opštine, utvrđene politike i ekonomskog razvoja opštine, kao i druge poslove i zadatke u rješavanju pitanja od interesa za građane.
Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Skupštine, njihov sadržaj, način izvršavanja, nosioci poslova i zadataka, kao i rokovi za njihovo donošenje.
Radna tijela Skupštine, pri utvrđivanju svojih obaveza i zadataka, pridržavaju se Programa rada Skupštine.
U pripremama za izradu Programa rada stručna služba Skupštine pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koje treba unijeti u Program rada od odbornika, radnih tijela Skupštine, načelnika opštine, opštinske uprave, političkih stranaka koje su zastupljene u Skupštini, građana i udruženja građana.
Na osnovu pripremljenih prijedloga i sugestija kolegij priprema i utvrđuje prijedlog Programa rada Skupštine, koji se upućuje Skupštini na razmatranje.
S obzirom na navedeno, sva zainteresirana lica i udrženja građana svoje prijedloge, mišljenja i sugestije za izradu Programa rada za 2016. godinu mogu da dostave do 14.12.2015. godine u prijemnu kancelariju Opštinske uprave ili putem pošte na adresu: Opština Kostajnica, Svetosavska 11, sa naznakom „ Za izradu Programa rada Skupštine opštine za 2016. godinu.“
Nakon dostave prijedloga preduzeće se daljnje procedure u izradi Programa rada SO-e za 2016. godinu.