Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Predsjednik Skupšine opštine Kostajnica Željko Čekić sazvao je za ponedjeljak 14.12.2015. godine sa početkom u 10.00 časova 26. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa prethodne sjednice skupštine opštine;
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja (broj: 01-013-320/12 od 23.11.2012.godine);
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja za razrješenje predsjednika Skupštine opštine;
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja za izbor i imenovanje predsjednika SO-e;
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga rješenja o razrješavanju sledećih nadzornih i upravnih odbora:
a)Nadzornog odbora KP Komunalno a.d. Kostajnica
b) Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Kostajnica
c) Nadzornog odbora JP Radio Kostajnica
d) Upravnog odbora JPU Klub za djecu Kestenko Kostajnica;
6.Razmatranje i usvajanje prijedloga rješenja o imenovanju privremenih nadzornih i upravnih odbora i to:
a) privremenog Nadzornog odbora KP Komunalno a.d. Kostajnica
b) privremenog Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Kostajnica
c) privremenog Nadzornog odbora JP Radio Kostajnica
d) privremenog Upravnog odbora JPU Klub za djecu Kestenko Kostajnica;
7. Ostala pitanja;
8. Aktuelni čas.

Obavještavaju se građani i udruženja građana opštine Kostajnica da je u skladu sa Poslovnikom SO-e pokrenut postupak izrade Programa rada Skupštine opštine Kostajnica za 2016. godinu.
Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu, po pravilu, do početka godine.
Program rada Skupštine čine pitanja iz djelokruga Skupštine.
Program rada sadrži zadatke Skupštine koji proizilaze iz Ustava, Zakona, Statuta opštine, utvrđene politike i ekonomskog razvoja opštine, kao i druge poslove i zadatke u rješavanju pitanja od interesa za građane.
Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Skupštine, njihov sadržaj, način izvršavanja, nosioci poslova i zadataka, kao i rokovi za njihovo donošenje.
Radna tijela Skupštine, pri utvrđivanju svojih obaveza i zadataka, pridržavaju se Programa rada Skupštine.
U pripremama za izradu Programa rada stručna služba Skupštine pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koje treba unijeti u Program rada od odbornika, radnih tijela Skupštine, načelnika opštine, opštinske uprave, političkih stranaka koje su zastupljene u Skupštini, građana i udruženja građana.
Na osnovu pripremljenih prijedloga i sugestija kolegij priprema i utvrđuje prijedlog Programa rada Skupštine, koji se upućuje Skupštini na razmatranje.
S obzirom na navedeno, sva zainteresirana lica i udrženja građana svoje prijedloge, mišljenja i sugestije za izradu Programa rada za 2016. godinu mogu da dostave do 14.12.2015. godine u prijemnu kancelariju Opštinske uprave ili putem pošte na adresu: Opština Kostajnica, Svetosavska 11, sa naznakom „ Za izradu Programa rada Skupštine opštine za 2016. godinu.“
Nakon dostave prijedloga preduzeće se daljnje procedure u izradi Programa rada SO-e za 2016. godinu.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić sazvao je za petak 04.12.2015. godine sa početkom u 10.00 časova 25. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica.
Za sjednicu je predlažen  slijedeći dnevni red
1. Skraćeni zapisnik sa 24. redovne sjednice i Skraćeni zapisnik sa nastavka 24. redovne sjednice SO-e;
2. Prijedlog Statuta opštine Kostajnica;
3. Prijedlog Poslovnika Skupštine opštine Kostajnica;
4. Polugodišnji Izvještaj o ostvarivanju Programa rada SO-e Kostajnica za 2015. godinu;
5. Polugodišnji Izvještaji o radu stalnih radnih tijela SO-e za 2015. godinu;
6. Informacija o saradnji opštine sa Međunarodnim institucijama sa posebnim osvrtom na izradu projekata za fondove prema međunarodnim organizacijama;
7. Informacija o stanju poljoprivrede na području opštine Kostajnica;
8. a) Informacija iz oblasti socijalno-ugroženih kategorija i Informacija  o stanju u oblasti socijalne zaštite,
b) Informacija  o stanju u oblasti zdravstva;
9. Informacija o stanju u oblasti školstva, kulture i sporta;
10. Informacija o zapošljavanju na području Opštine;
11. Informacija o stanju javne bezbjednosti na području Opštine Kostajnica;
12. Informacija o stanju nevladinih organizacija na području opštine Kostajnica kojima su doznačena sredstva iz budžeta opštine Kostajnica;
13. Informacija o implementaciji  Strategije integrisanog razvoja;
14. Informacija  o provedenoj jesenjoj sjetvi;
15. Polugodišnji izvještaj o finansijsko - materijalnom poslovanju korisnika budžeta;
16. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za prvo polugodište 2015. godine;
17. Informacija  o izvršenju Budžeta  opštine Kostajnica za 9. mjeseci u  2015. godini;
18. Nacrt Budžeta opštine za 2016.godinu;
19. Razmatranje Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Opštine Kostajnica za period 01.01.2014.-31.12.2014. godine, broj: PBO40-15 i Plana aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti po Izvještaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja opštine Kostajnica za 2014. godinu;
20 a) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o provođenju postupka izbora jednog člana Nadzornog odbora u KP „Komunalno“ ad Kostajnica,
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. člana Nadzornog odbora u KP „Komunalno“ad Kostajnica,
v) Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora u KP „Komunalno“ ad Kostajnica;
21. Izvještaj o radu za radnu 2014/2015 godinu JPU Klub za djecu „Kestenko“ i prijedlog Godišnjeg Programa rada JPU „Klub za djecu „Kestenko“ za radnu 2015/2016 godinu;
22. Prijedlog Odluke o proširenim pravima iz socijalne zaštite za 2016. godinu;
23. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Doma zdravlja Kostajnica“;
24. Ostala pitanja;
25. Aktuelni čas.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao  24. redovnu sjednicu Skupštine opštine za petak 23.10.2015. godine sa početkom u 10.00 časova
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa redovne sjednice SO
2. Prijedlog Odluke o prihvatanju kreditnih sredstava Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za razvoj po Projektu hitnog oporavka od poplava;
3. Ostala pitanja;
4. Aktuelni čas

   

  U petak 03.07.2015. godine sa početkom u 10.00 časova, održaće se 23. redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica.
  Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
  1. Skraćeni zapisnik sa 22. redovne sjednice Skupštine opštine Kostajnica,
  2. Prijedlog Odluke o prihvatanju kreditnih sredstava Svjetske banke – Međunarodna asocijacija za razvoj po Projektu hitnog oporavka od poplava,
  3. Ostala pitanja,
  4. Aktuelni čas