Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao je za petak 15.11.2013. godine, sa početkom u 10.00 časova, desetu (10.) redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica.   

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Skraćeni zapisnik sa 9. redovne sjednice SO-e;
2. Informacija o stanju u oblasti školstva:
a) Osnovne škole „Petar Mećava“
b) Srednjoškolskog centra Kostajnica sa posebnim osvrtom na upisnu politiku;
3. Informacija o stanju u  Javnoj predškolskoj ustanovi Klub za djecu „Kestenko“ Kostajnica;
4. Informacija o stanju u oblasti zdravstva i socijalne zaštite;
5. Informacija o stanju u oblasti privrede, preduzetništva i podsticajnih mjera na području opštine Kostajnica;
6. Informacija o stanju i aktivnostima na održavanju lokalnih puteva i ulica na području opštine Kostajnica;
7. Informacija o saradnji opštine sa međunarodnim institucijama, opštinama i gradovima, sa posebnim osvrtom na izradu projekata za predpristupne fondove Evropske unije;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o utvrđivanju prijedloga rang liste kandidata za izbor Sekretara Skupštine opštine i prijedlog Rješenja o imenovanju Sekretara Skupštine opštine Kostajnica;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o utvrđivanju prijedloga rang liste kandidata za izbor Načelnika Odjeljenja za opštu upravu i prijedlog Rješenja o imenovanju Načelnika odjeljenja za opštu upravu;
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o utvrđivanju prijedloga rang liste kandidata za izbor Načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti i prijedlog Rješenja o imenovanju Načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti;
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisija za izbor o provođenju postupka za izbor i imenovanje upravnih i nadzornih odbora ustanova i preduzeća kojih je osnivač Opština i prijedloga Rješenja o imenovanju upravnih i nadzornih odbora ustanova i preduzeća kojih je osnivač Opština
a) JZU Dom zdravlja,
b) JU Centar za socijalni rad,
g) JPU Klub za djecu „Kestenko“,
d) Turistička organizacija opštine,
đ) KP „Komunalno“ ad.,
e) JP Centar „STIK“ d.o.o.
ž) JP „Banijapromet.
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu;
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opštinskim administrativnim taksama;
14. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje postupka za prijem službenika u Administartivnu službu opštine Kostajnica;
15. Prijedlog Pravilnika o davanju u zakup i otkup državnih stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo;
16. Prijedlog Odluke o prenosu vlasništva i prava korišćenja na pokretnoj imovini;
17. Informacija o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za period januar-septembar 2013. godine,
18.Nacrt Rebalansa budžeta opštine Kostajnica za 2013. godinu;
19.Nacrt budžeta opštine Kostajnica za 2014. godinu;
20.Ostala pitanja;
21.Aktuelni čas.

Povodom islamskog praznika Kurban Bajrama čestitku Medžlisu islamske zajednice u Kostajnici, imamu kostajničkom Harisu efendiji Ahmiću i svim građanima opštine Kostajnica islamske vjeroispovjesti uputili su predsjednik skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić, potpredsjednik Vahidin Budimlić i sekretar skupštine Svjetlana Bajalica sa željom da ovaj praznik proslave u miru, sreći i blagostanju a da radost Bajrama podijelite sa porodicom, prijateljima i komšijama.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić, zakazao je za petak 20.09.2013. sa početkom u 10.00 časova devetu (9) redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
Skraćeni zapisnik sa 8. redovne sjednice SO-e;
2. Informacija o stanju u oblasti kulture;
3. Informacija o stanju bezbjednosti i kriminaliteta na području Opštine, sa posebnim osvrtom na borbu protiv narkomanije i alkoholizma;
4. Informacija o zapošljavanju na području Opštine;
5. Informacija iz oblasti socijalno-ugroženih kategorija;
6. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti- poslovnog objekta  putem licitacije;
7. Prijedlog Odluke o visini participacije roditelja za cjelodnevni boravak djeteta u Javnoj predškolskoj ustanovi Klub za djecu „Kestenko“;
8. Prijedlog Odluke kojom se Javnoj zdravstvenoj ustanovi  Dom zdravlja Kostajnica daje saglasnost za prodaju sredstava putem javne licitacije;
9. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za prvo polugodište 2013. godine;
10. Polugodišnji izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju korisnika budžeta;
11.Ostala pitanja;
12.  Aktuelni čas.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić zakazao je za petak 21.06.2013. godine sa početkom u 10.00 časova 7. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

1. Prijedlog Rješenja o formiranju Popisne komisije opštine Kostajnica za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH,

2. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni  Rješenja o imenovanju Komisije za budžet i finansije,

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaduženju opštine Kostajnica po osnovu Emisija hartija od vrijednosti,

4. Prijedlog Odluke o pristupanju opštine Kostajnica projektu izgradnje regionalne deponije Kurevo u Prijedoru,

5. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije,

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od posebnih vodnih naknada na području opštine Kostajnica za 2013. godinu,

7. Ostala pitanja,

8. Aktuelni čas.

CEKIC_ZELJKO

Predsjednik skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić, zakazao je za petak 14.06.2013. godine sa početkom u 10.00 časova, šestu redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED:


1.  Skraćeni zapisnik sa 5. redovne sjednicu,

2.  Informacija o gazdovanju lovištima i ribarskim resursima na području opštine Kostajnica,

3.  Informacija o zaštiti čovjekove okoline,

4.  Informacija o zasijanim površinama u proljetnoj sjetvi,

5.  Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju v.d. direktora JZU „Dom zdravlja Kostajnica“ i  prijedlog Rješenja o imenovanju v.d.  JZU „Dom zdravlja Kostajnica“,

6.  a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora JP „Centar STIK“ d.o.o , prijedlog Odluke o imenovanju Komsije za izbor  članova Nadzornog odbora JP „Centar STIK“ d.o.o i prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Centra STIK“ d.o.o,

b ) Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora JP „Banijapromet“ , prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor  članova Nadzornog odbora JP „Banijapromet“,

c)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora KP „Komunalno“ a.d. , prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor  članova Nadzornog odbora KP „Komunalno“ a.d,

d)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova upravnog odbora JZU „Dom zdravlja Kostajnica“ , prijedlog Odluke o imenovanju Komsije za izbor  članova upravnog odbora JZU „Dom zdravlja Kostajnica“,

e)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje upravnog odbora JU Centar za socijalni rad, prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor  članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad,

f)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova upravnog odbora Turističke organizacije opštine Kostajnica , prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor  članova upravnog odbora  Turističke organizacije opštine Kostajnica,

g) Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova upravnog odbora JPU „Dječiji klub Kestenko“ , prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor  članova upravnog odbora  JPU „Dječiji klub Kestenko“,

7.  Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za izradu izmjena i dopuna regulacionog plana „Blok 2“,

8.  Prijedlog o usvajanju izmjena i dopuna Regulacinog plana „Blok 1“ i dio „Blok 2“ u Kostajnici,

9.  Razmatranje Informacije o stanju Srpsko-Pravoslavnog groblja „Čekinovac“ Kostajnica i Informacije o izgradnji i funkcionisanju Srpsko-Pravoslavnog groblja „Čekinovac“  na osnovu Odluke SO-e Kostajnica od 30.03.2010. godine,

10.  Informacija o elektro-snabdijevanju opštine Kostajnica električnom energijom,

11. Završni račun Budžet Opštine za 2012. godinu,

12.  Godišnji izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju korisnika budžeta za 2012. godinu,

13.  Informacija o tromjesečnom izvršenju budžeta u 2013. Godini,

14.  Informacija o popisu stanovništva u BiH,

15.  Ostala pitanju,

16.  Aktuelni čas.

Please publish modules in offcanvas position.