Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić, zakazao je za utorak 03.06.2014. sa početkom u 10.00 časova 15. redovnu sjednicu Skupštine opštine. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 14. redovne sjednice Skupštine opštine,
2. a) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje stanova u rooh-bau sistemu putem licitacije;
     b) Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje postupka prodaje stanova u rooh-bau sistemu po tržišnoj cijeni u postupku javnog nadmetanja;
3. a) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije;
    b) Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje postupka prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta postupkom usmenog javnog nadmetanja;
4. Prijedlog Odluke o naknadama za stručno vršenje tehničkih pregleda izgrađenih objekata i davanja Rješenja o odobrenju za upotrebu objekta koje vrši Odjeljenje za opštu upravu;
5. Prijedlog Odluke o upravljanju i održavanju zelene tržnice-zelene pijace na malo u Kostajnici;
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za izgradnju obilaznice - izmještanje dijela trase magistralnog puta M-14 (Kostajnica – Kozarska Dubica) kroz Republiku Srpsku;
7. Informacija o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za period 01.01.-31.03.2014. godine;
8. Nacrt Rebalansa Budžeta za 2014. godinu;
9. Ostala pitanja;
10. Aktuelni čas.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao je 2. vanrednu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica za četvrtak 29.05.2014. godine sa početkom u 10.00 časova.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi plana parcelacije za izgradnju obilaznice-izmještanje dijela trase magistralnog puta M-14 (Kostajnica – Kozarska Dubica) kroz Republiku Srpsku, opština Kostajnica, broj:01-022-40/14 od 28.03.2014. godine.
2. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Opštinske izborne komisije Kostajnica zbog isteka mandata,
     b) Razmatranje i usvajanje Izvještaja komsije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje članova Opštinske izborne komisije i Prijedlog Rješenja o imenovanju Opštinske izborne komisije.  

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao je za petak 25.04.2014. godine sa početkom u 10.00 časova, 14. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 13. redovne sjednice SO-e i Skraćeni zapisnik sa 1. Vanredne sjednice SO-e;
2. Nacrt Statuta opštine Kostajnica;
3. Nacrt Poslovnika Skupštine opštine Kostajnica;
4. Nacrt Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti;
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uslovima i načinu postavljanja i uklanjanja objekata privremenog karaktera;
6. Prijedlog Odluke o komunalnom redu;
7. Informacija o informisanju građana;
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju – promjeni oblika organizovanja JP „Radio Kostajnica“ sa p.o. Kostajnica i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Centar za sport, turizam, informisanje, kulturu i obrazovanje“ d.o.o Kostajnica;
9. Završni račun Budžeta opštine za 2013. godinu;
10. a) Godišnji izvještaj o finansijsko-materjalnom poslovanju korisnika budžeta za 2013. godinu;
      b) Godišnji izvještaj o radu JP „Banijapromet“ za 2013. godinu i Godišnji izvještaj o radu privremenog nadzornog odbora JP „Banijapromet“ za 2013. godinu;
11. Ostala pitanja;
12. Aktuelni čas.

Skupština opštine Kostajnica je juče na svojoj trinaestoj sjednici usvojila Izvještaj o radu načelnika  opštine Kostajnica za 2013. godinu i Program rada načelnika za 2014. godinu.
Zbog potrebe usklađivanja akata sa izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, odbornici Skupštine opštine Kostajnica su na jučerašnjoj sjednici usvojili i Odluku o visini plata funkcionera opštine Kostajnica, Odluku o naknadama koje pripadaju odbornicima kojim naknada iznosi 50% od prosječne neto plate zaposlenih u opštinskoj upravi, Odluku o visini naknada za rad članova Opštinske izborne komisije kojoj je predviđeno da članovima OIK-a u izbornom periodu pripada naknada u visini odborničke naknade, a u godinama kad se ne održavaju izbori mjesečna naknada iznosi 30% od odborničke naknade. Takođe je imenovan i odbor za žalbe opštinske uprave Kostajnica u sastavu: Ranko Bakić, Borivoje Gak i Vesna Aćić, te je usvojena i Odluka o naknadi za rad članova Odbora za žalbe.
Odbornici su većinom glasova usvojili i izvještae o radu preduzeća i ustanova kojima je osnivač opština Kostajnica za  2013. godinu i  izvještaje o radu Upravnih i Nadzornih odbora preduzeća i ustanova kojima je osnivač opština. Većinom glasova odbornici su usvojili i Program rada Turističke organizacije Kostajnica za 2014. godinu sa programom manifestacija.
Skupština opštine je usvojila i Odluku o utrošku sredstava dobijenih prodajom nepokretnosti u vlasništvu opštine, kojom je predviđeno da se sredstva dobijena prodajom nepokretnosti utroše namjenski, i to dio za već izgrađenu komunalnu infrastrukturu, a ostatak za opremanje gradskog građevinskog zemljišta na području opštine.
Usvojen je i godišnji plan utroška namjenskih sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata na području opštine Kostajnica za 2014. godinu.
Zbog podnošenja ostavke v.d. direktora Centra za socijalni rad, odbornici su novog v.d. direktora Centra za socijalni rad Kostajnica imenovali Željku Slijepčević, diplomiranog pedagoga, dok je zbog isteka mandata  Svetlana Đurđević imenovana za v.d. direktora Narodne biblioteke „Nevenka Stanisavljević“ dok se ne provode postupak izbora direktora putem Javnog konkursa.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić zakazao je za utorak 25.02.2014. godine sa početkom u 10.00 časova 13. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 12. redovne sjednice SO-e;
2. Godišnji izvještaj o radu stalnih radnih tijela za 2013.godinu;
3.a) Godišnji izvještaj o radu preduzeća i ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica i Godišnji izvještaj o radu Upravnih i Nadzornih odbora preduzeća i ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica za 2013. godinu;
 b) Prijedlog Programa rada Turističke organizacije opštine Kostajnica za 2014. godinu;
4. Informacija o stanju protiv-požarne zaštite;
5. Izvještaj Konkursne komisije o sprovođenju javnog konkursa za izbor predsjednika i članova Odbora za žalbe Opštinske uprave opštine Kostajnica i prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za žalbe Opštinske uprave opštine Kostajnica;
6. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjednika i članova Odbora za žalbe Opštinske uprave opštine Kostajnica;
7. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Opštinske izborne komisije Kostajnica;
8. Prijedlog Odluke o naknadama koje pripadaju odbornicima Skupštine opštine Kostajnica;
9. Prijedlog Odluke o visini plata funkcionera opštine Kostajnica;
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju jedinstvene liste stručnjaka za članove izbornih komisija u postupku popune upražnjenih radnih mjesta u ADS-u;
11.Prijedlog Odluke kojom se stavlja van snage Odluka o imenovanju Komisije za provođenje postupka za prijem službenika u Administrativnu službu opštine Kostajnica;
12. Prijedlog Programa opremanja neuređenog građevinskog zemljišta na području opštine Kostajnica za 2014 godinu;
13. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava dobijenih prodajom nepokretnosti u vlasništvu opštine Kostajnica;
14. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana utroška namjenskih sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata  na području opštine Kostajnica za 2014. godinu;
15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vršenju komunalnih djelatnosti u opštini Kostajnica;
16.  Izvještaj o radu Načelnika Opštine za 2013. godinu;
17.  Prijedlog Programa rada Hačelnika Opštine za 2014.godinu;
18. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ zbog podnošenja ostavke i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Kostajnica; 
19. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Narodne biblioteke „Nevenka Stanisavljević“ zbog isteka mandata i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. direktora NB „Nevenka Stanisavljević“ Kostajnica;
20. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u Javnoj predškolskoj ustanovi Klub za djecu „Kestenko“ Kostajnica;
21. Ostala pitanja;
22. Aktuelni čas.