Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Zaključak o radnom vremenu u subotu 21.11.2020. godine

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/07), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19, ) člana 5. Odluke o određivanju radnog vremena trgovinskim i zanatsko-preduzetničkim radnjama na području opštine Kostajnica („Službeni glasnik opštine Kostajnica“, broj:15/09, 10/10) i člana 60. Statuta opštine Kostajnica („Službeni glasnik opštine Kostajnica“, broj: 5/16, 5/17, 13/19 ), Načelnik opštine dana 17.11. 2020. godine donosi:
Z A K LJ U Č A K
 
 1. U dane praznika Republike Srpske:
 Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, u subotu 21. novembra na području opštine Kostajnica mogu da rade:
- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kostajnica u vremenu od 00.00 do 24.00 časa – dežurstvo,
- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 20.00 časova,
- Benzinske pumpe  u redovnom radnom vremenu,
- Preduzeća i preduzetnici koja obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00,
- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, pogrebnu djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice od 07.00 do 14.00 časova,
- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.
- Privredni subjekti koji se bave proizvodnom i prerađivačkom djelatnošću zbog održavanja proizvodnog procesa mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima koji regulišu pitanje radnog vremena zaposlenih.
2. Kontrolu i nadzor ovog zaključka vršiće Tržišni inspektor i komunalna policija.