Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Javni konkurs za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta

Obavještavaju se svi zainteresovani građani da je načelnik opštine Kostajnica Marko Čolić raspisao Javni konkurs za dodjelu neizgrađenskog gradskog građevinskog zemljišta - javne površine za postavljanje privremenih objekata na području grada  Kostajnica

Predmet konkursa je parcela su:

- Lokacija „1“ ulica Mladena Stojanovića, iza postojećeg objekta Domaća kuhinja „Dado“, dimenzija 5,00x 6,00, dio k.č 787/2 KO Kostajnica 

- Lokacija „2“ Trg Kralja Petra I Oslobodioca broj 6 – dvorište, dimenzija 6,00 x 4,50, dio k.č 792 KO Kostajnica. 

- Lokacija „3“ Trg Kralja Petra I Oslobodioca, pored gradske česme dimenzija 3,00 x 300, dio k.č 792 KO Kostajnica

Početna cijena za zakup bruto površine za navedene lokacije iznosi  12 KM/ m2, a predmetne lokacije se daju u zakup na pet godina.

Javni oglas ostaje otvoren  petnaest dana od dana objavljivanja tj. do 10.02.2012. godine.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom: Komisija za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta , opština Kostajnica, Svetosavska 11, sa napomenom „NE OTVARAJ“ i naznačenim podacima o broju kontakat telefona i adresi stanovanja podnosioca zahtjeva.

Sve potrebne informacije i prijavni obrazac se mogu dobiti u „Šalter sali“ kod službenika za prijem zahtjeva – info desk ili na broj telefona   052-663-113, lokal 28.