Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Obavještavaju se svi zainteresovani građani da je Odjeljenje za opštu upravu Administrativne službe opštine Kostajnica raspisalo Javni oglas za dodjelu na korišćenje javne površine i postavljanje privremenih objekata na „Zelenoj pijaci“ u Kostajnici.

Predmet konkursa su:

-  lokacija broj: 10,

-  lokacija broj: 11,

-  lokacija broj: 23,

-  lokacija broj: 40.

Početna cijena za zakup bruto površine za navedene lokacije iznosi  100 KM.

Javni oglas ostaje otvoren  do 25.11.2011. godine, a javno otvaranje prijava se zakazuje za 27.12.2012. godine u 9.00 časova u prostorijama Skupštinske sale Narodna biblioteka „Nevenka Stanisavljević“.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom: Komisija za dodjelu javne površine na privremeno korišćenje na „Zelenoj pijaci“, opština Kostajnica, Svetosavska 11, prijemna kancelarija sa napomenom „NE OTVARAJ“ i naznačenim podacima o broju kontakat telefona i adresi stanovanja podnosioca zahtjeva.

Sve potrebne informacije i prijavni obrazac se mogu dobiti u „Šalter sali“ kod službenika za prijem zahtjeva – info desk ili na broj telefona   052-663-113, lokal 28.

Molim Vas da obavijest emitujete do 25.12.2012.

Odsjek za parking i komunalnu policiju administrativne službe opštine Kostajnica obaviještava sva pravna i fizička lica sa područja opštine da su obavezna da uklone snijeg ispred svojih poslovnih i stambenih objekata i sa trotoara.

Kontrolu će vršiti Komunalna policija opštine Kostajnica u skladu sa Odlukom o komunalnom redu.

Obavještavaju se svi vlasnici ugostiteljskih objekata na području opštine Kostajnica,  da je povodom novogodišnjih i božićnih praznika, a na preporuku JP „Centara za sport, turizam, informisanje, kulturu i obrazovanje“ Kostajnica, načelnik opštine donio zaključak, po kome se u periodu od 15.12.2012. do 20.01.2013. godine produžava radno vrijeme ugostiteljskih objekata koji pružaju usluge ishrane i pića (kafe barovi, barovi i restorani) za jedan čas.

Radno vrijeme navedenih ugostiteljskih objekata radnim danima je do 01.00 časa, a u dane vikenda do 02.00 časa.

 

Obavještavaju se građani opštine Kostajnica da je u skladu sa Poslovnikom  SO-e pokrenut postupak izrade Programa rada Skupštine opštine Kostajnica za 2013. godinu. 
Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu, po pravilu, do početka godine. 
Program rada Skupštine čine pitanja iz djelokruga Skupštine.
Program rada sadrži zadatke Skupštine koji proizilaze iz Ustava, Zakona, Statuta opštine, utvrđene politike i ekonomskog razvoja opštine, kao i druge poslove i zadatke u rješavanju pitanja od interesa za građane.
Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Skupštine, njihov sadržaj, način izvršavanja, nosioci poslova i zadataka, kao i rokovi za njihovo donošenje.
Radna tijela Skupštine, pri utvrđivanju svojih obaveza i zadataka, pridržavaju se Programa rada Skupštine.

U pripremama za izradu Programa rada stručna služba Skupštine pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koje treba unijeti u Program rada  od odbornika, radnih tijela Skupštine, načelnika opštine, opštinske administrativne službe, političkih stranaka koje su zastupljene u Skupštini, građana i udruženja građana. Na osnovu pripremljenih prijedloga i sugestija kolegij priprema i utvrđuje prijedlog Programa rada Skupštine, koji se upućuje Skupštini na razmatranje.

S obzirom na navedeno, sva zainteresirana lica svoje prijedloge, mišljenja i sugestije za izradu Programa rada za 2013. god.  mogu da dostave do 15.12.2012. god u prijemnu kancelariju Administrativne službe opštine ili putem pošte na adresu: Opština Kostajnica, Svetosavska 11, sa naznakom „Za izradu Programa rada Skupštine opštine za 2013. god.

Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo donio je  Naredbu  o regulisanju saobraćaja na području opštine Kostajnica kojom će prvog decembra doći do izmjene režima odvijanja saobraćaja u ulici Mladena Stojanovića od trafo stanice do raskršća sa Svetosavskom.
Saobraćaj u ovom dijelu ulice odvijaće se u jednom smjeru iz pravca ulice Trg Kralja Petra I Karađorđevića prema ulici Svetosavskoj.
Saobraćaj vozila u jednom smjeru vršiće se i ulicama Krešimira Hajdića, Vase Pelagića od kućnog broja 7 do kućnog broja 21,  i odvojkom koji spaja ulice Vase Pelagića (kućni broj 21) i Svetosavsku ulicu (kućni broj 26).
Također obavještavamo sve građane da je načelnik opštine Kostajnica donio Pravilnik o javnim parkiralištima kojim je predviđeno parkiranje na sledećim lokacijama:

- Trg Kralja Petra I Oslobodioca sa lijeve strane saobraćajnice idući prema graničnom prelazu i od kućnog broja 6 do spoja sa ulicom Mladena Stojanovića,

- u ulici Mladena Stojanovića sa desne strane saobraćajnice od marketa „Marin“ do raskrsnice sa Svetosavskom ulicom, kao i prilazni prostor dvorištu ispred zgrade „Biblioteke“

- Prostor iza i pored zgrade opštine, Svetosavska 11, i javna površina između zgrada 13 i 15 u Svetosavskoj ulici

Naplata parkinga vršiće se radnim danom od 07.00 do 15.00 časova.

Visina naknade za parkiranje sa vremenskim ograničenjem iznosi:

- 0,50 KM za dva sata

- 1,00 KM za četiri sata,

- Cjelodnevna karta (8 sati) za parkiranje iznosi 2,00 KM,

- Visina mjesečne parking karte je 20,00 KM,

- Visina godišnje parking karte je 200,00 KM,

- Visina povlaštene stanarske karte za stanare zgrada je besplatna, a izdaje se za godinu dana.