Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

U cilju preventivne zaštite stanovništva od pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari, načelnik opštine je donio naredbu o vršenju obavezne proljetne sistematske deratizacije na području opštine.

Deratizacija će se obavljati u periodu od 24. do 30.04.2012. godine, a obuhvatiće: privatna domaćinstva, stambeni fond, društvena preduzeća, privatna preduzeća, kanalizacionu mrežu, otvorene i zatvorene kanale, ugostiteljske i zanatske radnje, predškolske, školske, vjerske, zdravstvene i socijalne ustanove, zelene površine, deponije smeća i obale rijeka.

Deratizaciju će vršiti preduzeće d.o.o „Sanitacija“ Bijeljina.

Troškove sistematske deratizacije za zgrade državne uprave i objekte kojima gazduje opština, predškolske, školske, vjerske, socijalne i zdravstvene ustanove, zelene površine, obale rijeka, kanalizacionu mrežu i deponije smeća plaća opština, a ostali korisnici sistematske deratizacije sami će snositi troškove prema zvaničnom cjenovniku davaoca usluga.

Zdravstvena inspekcija će vršiti nadzor nad provođenjem sistematske deratizacije.

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Administrativne službe opštine Kostajnica obavještava studente korisnike stipendije opštine Kostajnica u školskoj 2011/2012 da je doznačena stipendija za mjesec januar 2012. godine.

Stipendije se mogu podići od 24.04.2012.  na šalterima banaka gdje korisnici imaju otvorene tekuće račune.

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti Administrativne službe opštine Kostajnica obavještava sve preduzetnike sa područja opštine Kostajnica da je novim Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti koji je stupio na snagu 01.01.2012. godine propisano da:

Preduzetnici kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranije važećem Zakonu o zanatsko preduzetničkoj djelatnosti, dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama novog zakona o roku od godinu dana od dana stupanja na snagu novog zakona.

Preduzetnici koji ne usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona do 31.12.2012. godine nadležni organ jedinice lokalne samouprave će rješenjem utvrditi prestanak obavljanja djelatnosti i brisati preduzetnika iz registra najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka roka za usklađivanje sa novim zakonom

Za sve dodatne informacije može se obratiti u Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti – Odsjek za privredu ili na telefon 052-663-113/139 lokal 15.

lopta

U subotu 21.04. u prostorijama FK „Partizan“ je održan prvi sastanak Organizacionog odobra za obilježavanje Partizanove „Crno-bijele noći“, kojim predsjedava načelnik opštine Marko Čolić. Tom prilikom je dogovoreno da se ovogodišnja manifestacija održi 13. i 14. jula i da ova manifestacija postane tradicionalna. U okviru ovogodišnje Crno bijele noći održaće se utakmica reprezentacija Kostajnice i dijaspore, šahovski turnir, zabavno veče i utakmica FK „Partizan“ sa nekom od ekipa iz okruženja.

Također je dogovoreno da se na slijedećem sastanku organizacionog odbora utvrdi detaljan program obilježavanja ovogodišnje „Crno bijele noći“. 

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Petar Borojević zakazao je za petak 27.04.2012. godine sa početkom u 10.00 časova 36. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica.

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Skraćeni zapisnik za 35. redovne sjednice SO-e,
 2. Informacija o gazdovanju lovištima i ribarskim resursima na području opštine Kostajnica;
 3. Informacija o zaštiti čovjekove okoline;
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta opštine Kostajnica;
 5. Informacija o informisanju građana;
 6. Godišnji Izvještaj o radu preduzeća i ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica i godišnji Izvještaj o radu Upravnih i Nadzornih odbora preduzeća i ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica;
 7. Izvještaj Komisije za kontrolu poslovanja u preduzećima i ustanovama kojih je osnivač opština Kostajnica – Izvještaj o poslovanju KP „Komunalno“ Kostajnica a.d.;
 8. Godišnji izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju korisnika budžeta za 2011 godinu;
 9. Završni račun Budžeta opštine za 2011. Godinu;
 10. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije;
 11. Prijedlgo Odluke o prihvatanju obaveza iskorišćenja bespovratnih sredstava iz budžeta RS;
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju komunalne naknade za finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke potrošnje u opštini Kostajnica;
 13. Ostala pitanja
 14. Aktuelni čas