Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske jučer je donijelo odluku da se nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj ne izvodi ni u toku ove sedmice.

Uz konsultacije sa aktivima direktora osnovnih i srednjih škola, procijenjeno je da bi organizovanje nastave u nekim dijelovima Republike Srpske bilo rizično po zdravlje i bezbjednost prije svega učenika putnika.

Ministarstvo prosvjete i kulture pratiće i dalje situaciju na terenu i u petak 17.02.2012. godine donijeti odluku o nastavku nastavnog procesa.

Nakon obilnih padavina koje su proteklih dana zahvatile područje opštine Kostajnica, svi lokalni putevi prvog prioriteta, seoski putevi i gradske ulice na području opštine  su prohodni.

Nakon što je završeno čišćenje puteva prvog prioriteta zimska služba će započeti sa čišćenjem  i sporednih seoskih puteva.

Planom zimske službe za zimu 2011/12 predviđeno je održavanje  80 km lokalnih puteva i 14,5 km gradskih ulica.

Trenutno su na čišćenju su angažovane 4 mašine KP „Komunalno“ Kostajnica.

Na  osnovu člana 27. Odluke o građevinskom zemljištu  („Službeni glasnik Opštine Kostajnica „ br. 03/11) Načelnik odjeljenja za opštu upravu,  objavljuje

ISPRAVKU

J A V N O G     K O N K U R S A 

za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta – javne površine

za postavljanje privremenih objekata na području grada Kostajnica

objavljenog 25.01.2012. godine

Član 1.

U članu 1. „lokacija 3“ Trg Kralja Petra I Oslobodioca, pored gradske česme,  dimenzija 3,00m × 3,00m, umjesto „dio k.č.792 KO Kostajnica“ treba da stoje riječi „dio k.č.787/1 KO Kostajnica“ .

Član 2.

U članu 5. mijenja se rok trajanja konkursa tako da umjesto riječi „15 dana“ treba da stoje riječi „30 dana“.

Član. 3.

Ovaj javni oglas ima pravno dejstvo kao i oglas objavljen 25.01.2012. godine.

U svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj naredne sedmice biće obustavljena nastava zbog niske temperature i obilnih snježnih padavina, odlučilo je Ministarstvo prosvjete i kulture.

Ministarstvo je saopštilo da će, u saradnji sa nadležnim institucijama, pratiti vremenske prilike i blagovremeno obavijestiti javnost o nastavku nastavnog procesa.

U saopštenju iz Ministarstva prosvjete i kulture navodi se da će o načinu nadoknade nastave sve škole biti  obaviještene posredstvom aktiva direktora.

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da je Republička direkcija za robne rezerve dostavila, Odjeljenju za privredu opštine Kostajnica, spisak poljoprivrednika koji nisu izmirili dug za dizel gorivo i vještačko đubrivo koje su preuzeli za obavljanje sjetve 2009. godine. Spisak sadrži podatke za 36 poljoprivrednika koji duguju ukupno 14.847 KM.

Podatke o iznosu duga i načinu plaćanja,  poljoprivrednici mogu dobiti u administrativnoj službi opštine. Rok za izmirenje duga je 28. Februar 2012. godine.

Protiv obaveznika koji ne izmire dug u navedenom roku, pokrenuće se sudski spor za naplatu osnovnog duga i zakonske kamate.