Home Skupština

Skupština

Zakazana četrnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Nikola Janjetović zakazo je četrnaestu  (14.) redovnu sjednicu Skupštine Opštine Kostajnica za petak 25.05.2018.  
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Razmatranje i usvajanje izvještaja Mandatsko-imunitetske komisije sa prijedlogom za verifikaciju mandata odbornika SO-e;
2. Skraćeni zapisnik sa 13. redovne sjednice Skupštine Opštine Kostajnica;
3. Informacija o realizaciji skupštinskih akata usvojenih na 13. redovnoj sjednici Skupštine Opštine Kostajnica;
4. Izvještaj o nezavisnoj procjeni napretka na polju dobre uprave Opštine Kostajnica u MEG projektu;
5. Efikasno i održivo obavljanje vodnih usluga – smjernice za provođenje obuke za predstavnike jedinice lokalne samouprave;
6. Informacija o proglašenju predhodne zaštite Parka prirode “Una”;
7. Izvještaj o radu načelnika Opštine i Opštinske uprave za 2017. godinu; 
8. Prijedlog Programa rada načelnika Opštine i Opštinske uprave za 2018. godinu;
9. Izvještaj o izvršenju Budžeta Opštine Kostajnica za 2017. godinu;
10. Izvještaji o poslovanju za 2017. godinu:
a) javnih preduzeća kojih je osnivač Opština,
b) javnih ustanova kojih je osnivač Opština,
c) ustanova i udruženja koji su korisnici budžeta Opštine;
11. Izvještaj o radu Upravnih odbora javnih ustanova i Nadzornih odbora javnih preduzeća kojih je osnivač Opština Kostajnica za 2017. godinu;
12. a) Izvještaj Komisije za izbor direktora JZU “Dom zdravlja Kostajnica,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JZU “Dom zdravlja Kostajnica”,
c) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora JZU “Dom zdravlja Kostajnica”;
13. a)Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JZU “Dom zdravlja Kostajnica”,
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog odbora JZU “Dom zdravlja Kostajnica”;
14. a) Izvještaj Komisije za izbor direktora JPU Klub za djecu “Kestenko” Kostajnica,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JPU Klub za djecu “Kestenko” Kostajnica,
c) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora JPU Klub za djecu “Kestenko” Kostajnica;
15 b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JPU Klub za djecu “Kestenko” Kostajnica,
v) Prijedlog Rješenja o razrješenju Privremenog Upravnog odbora JPU Klub za djecu “Kestenko” Kostajnica;
16. a) Izvještaj Komisije za izbor direktora JU “Turistička orjanizacija Opštine Kostajnica”,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JU “Turistička organizacija Opštine Kostajnica”,
v) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora JU “Turistička organizacija Opštine Kostajnica”;
17. a) Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU “Turistička organizacija Opštine Kostajnica”,
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog odbora JU “Turistička organizacija Opštine Kostajnica”;
18. a) Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU “Centar za socijalni rad Kostajnica”,
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju Privremenog Upravnog odbora JU “Centar za socijalni rad Kostajnica”;
19. a) Izvještaj Komisije za izbor Nadzornog odbora KP “Komunalno” ad Kostajnica,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora KP “Komunalno” ad Kostajnica,
v) Prijedlog Rješenja o razrješenju Privremenog Nadzornog odbora KP “Komunalno” ad Kostajnica;
20. a) Izvještaj Komisije za izbor Nadzornog odbora JP “Radio” Kostajnica,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora JP “Radio” Kostajnica,
v) Prijedlog Rješenja o razrješenju Privremenog Nadzornog odbora JP “Radio” Kostajnica;
21. a) Izvještaj Komisije za izbor Nadzornog odbora JP “Banijapromet” Kostajnica,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora JP “Banijapromet”  Kostajnica,
v) Prijedlog Rješenja o razrješenju Nadzornog odbora JP “Banijapromet” Kostajnica;
22. .a) Prijedlog Odluke o poništenju dijela Javnog konkursa za izbor i imenovanje      direktora javnih ustanova kojih je osnivač Opština Kostajnica,
b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova kojih je osnivač Opština Kostajnica,
v) Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad Kostajnica“;
23. Informacija o informisanju građana u 2017. godini;
24. Informacija o radu Lovačkog udruženja “Balj” za lovnu 2017/18 godinu;
25. Ostala pitanja;
26. Odbornička pitanja
 

Jedinstven izvještaj

Jedinstven izvještaj  korisnika budžeta možete preuzeti ovdje
 

Zakazana dvanaesta redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Nikola Janjetović zakazao je dvanaestu  (12.) redovnu sjednicu Skupštine Opštine Kostajnica za 23.02.2018. godine (petak) sa početkom u 10,00 časova. Za sjednicu je predložio slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 11. redovne sjednice Skupštine Opštine Kostajnica;
2. Informacija o realizaciji skupštinskih odluka usvojenih na 11. redovnoj sjednici Skupštine Opštine Kostajnica;
3. Prijedlog Odluke o boravišnoj taksi;
4. Prijedlog Odluke o dodjeli poslovnog prostora na korištenje JU “Centar za socijalni rad” Kostajnica;
5. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Odbora za žalbe Opštine Kostajnica zbog isteka mandata,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti Odbora za žalbe Opštine Kostajnica,
6. a) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova Odbora za žalbe Opštine Kostajnica;
b) Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova Odbora za žalbe Opštine Kostajnica;
7. Izvještaj o izvršenju Programa rada Skupštine Opštine Kostajnica za 2017. godinu;
8. Izvještaj o analizi izvršenja Skupštinskih odluka donesenih u 2017. godini;
9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje jednokratne rente na području Opštine Kostajnica;
10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području Opštine Kostajnica;
11. Ostala pitanja;
12. Odbornička pitanja.
 

Zakazana 11 redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Nikola Janjetović zakazao je jedanaestu  (11.) redovnu sjednicu Skupštine Opštine Kostajnica za  27.12.2017. godine (srijeda) sa početkom u 10,00 časova u skupštinskoj salinopštine Kostajnica Kostajnica.
Za sjednicu je predložio  slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 10. redovne sjednice Skupštine Opštine Kostajnica;
2. Informacija o realizaciji skupštinskih odluka usvojenih na 10. redovnoj sjednici Skupštine Opštine Kostajnica;
3. Prijedlog Programa rada Skupštine Opštine Kostajnica za 2018. godinu;
4. Prijedlog Programa vršenja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu;
5. a) Prijedlog Rebalansa Budžeta Opštine Kostajnica za 2017. godinu,
b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Budžeta Opštine Kostajnica za 2017. godinu;
6.  Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluka Skupštine Opštine;
7.   a)Prijedlog Odluke o utvrđivanju standarda i  kriterijuma za izbor i imenovanje      direktora javnih ustanova kojih je osnivač Opština Kostajnica,
b) Prijedlog Odluke raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova kojih je osnivač Opština Kostajnica,
c) Prijedlog Odluke o imenovanju Komisija za izbor direktora javnih ustanova kojih je osnivač Opština Kostajnica;
8. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova i kriterijuma za izbor i imenovanje Upravnih odbora javnih ustanova i Nadzornih odbora javnih preduzeća kojih je osnivač Opština Kostajnica,
b) Prijedlog Odluke raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Upravnih odbora javnih ustanova i Nadzornih odbora javnih preduzeća kojih je osnivač Opština Kostajnica,
c) Prijedlog Odluke o o imenovanju Komisija za izbor Upravnih odbora javnih ustanova i Nadzornih odbora javnih preduzeća kojih je osnivač Opština Kostajnica;
9. Prijedlog Odluke o dodjeli poslovnog prostora na korištenje Opštinskoj organizaciji Crvenog Krsta Kostajnica;
10. Prijedlog Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za samozapošljavanje u proizvodnim , zanatskim i uslužnim djelatnostima;
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za bezbjednost Opštine Kostajnica;
12. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja Opštine Kostajnica za 2017. godinu;
13. Informacija o provedenoj jesenjoj sjetvi;
14. Informacija o stanju u oblasti privrede na području Opštine Kostajnica;
15. Informacija o saradnji opštine sa Međunarodnim institucijama;
16. Ostala pitanja;
17. Odbornička pitanja;
 
 

Zakazana deseta redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Nikola Janjetović zakazao je desetu  (10.) redovnu sjednicu Skupštine Opštine Kostajnica za 18.12.2017. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10,00 časova u skupštinskoj  sali opštine Kostajnica.
Za sjednicu je predložio slijedeći dnevni red  dnevni red
1. Skraćeni zapisnik sa 8. redovne sjednice Skupštine Opštine Kostajnica i Skraćeni zapisnik sa 9. redovne sjednice Skupštine Opštine Kostajnica;
2. Informacija o realizaciji skupštinskih odluka usvojenih na 9. redovnoj sjednici Skupštine Opštine Kostajnica;
3. Prijedlog Etičkog kodeksa odbornika u Skupštini Opštine Kostajnica;
4. Prijedlog Poslovnika o radu Etičkog odbora Skupštine Opštine Kostajnica;
5. Izvještaj o rezultatima ankete o potrebi obuke odbornika Skupštine Opštine Kostajnica;
6. Prijedlog Programa obuke odbornika Skupštine Opštine Kostajnica za 2018. godinu;
7. Prijedlog Poslovnika o izboru i radu radnih tijela Skupštine Opštine Kostajnica;
8. Nacrt Rebalansa Budžeta Opštine Kostajnica za 2017. godinu;
9. a) Prijedlog Budžeta Opštine Kostajnica za 2018. godinu;
    b) Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Opštine Kostajnica za 2018. godinu;
10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području Opštine Kostajnica u 2018. godini;
11. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na području Opštine Kostajnica po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2018. godini;
12. Prijedlog Odluke o upisnim područjima za osnovne škole na području Opštine Kostajnica;
13. Ostala pitanja;
14. Odbornička pitanja;
 
Još članaka...

Popularno

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

utorak, 22 maj 2018