Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Obavještenje - posmatrači

Opštinska izborna komisija Kostajnica obavještava političke subjekte koji su se ovjerili za učešće na Lokalnim izborima 2016. god. za izbornu jedinicu Kostajnica da krajnji rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje akreditacije političkim subjektima i udruženjima je 15 dana prije dana održavanja izbora.
U skladu sa Uputstvom o uslovima i procedurama za  akreditovanje izbornih posmatrača u BiH, Opštinska izborna komisija provodi proceduru akreditovanja posmatrača političkih subjekata, a proceduru akreditovanja udruženja provodi Centralna izborna komisija.
Zahtjev za akreditovanje koji politički subjekt podnese izbornoj komisiji u osnovnoj izbornoj jedinici unutar izborne jedinice za koju se kandiduje smatraće se važećim ako su ga potpisala lica koja su u prijavi za ovjeru za učešće na izborima navedena kao lica ovlaštena za zastupanje i čiji je potpis deponovan kod Centralne izborne komisije BiH ili izborne komisije.
Uz zahtjev, politički subjekt popuniće listu predloženih posmatrača koji sadrži ime i prezime, broj važeće lične karte i jedinstveni matični broj posmatrača, te obrazac pravila ponašanja sa potpisanom izjavom o poštovanju tajnosti glasanja svakog predloženog posmatrača.
Politički subjekti za posmatrače mogu predložiti samo lica koja su državljani BiH i koja su punoljetna.
Obrazac zahtjeva za izdavanje akreditacije političkim subjektima i obrazac pravila ponašanja i izjava o poštovanju tajnosti glasanja dostupni su na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba i kod Opštinske izborne komisije Kostajnica.