Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

10. redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao je za petak 15.11.2013. godine, sa početkom u 10.00 časova, desetu (10.) redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica.   

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Skraćeni zapisnik sa 9. redovne sjednice SO-e;
2. Informacija o stanju u oblasti školstva:
a) Osnovne škole „Petar Mećava“
b) Srednjoškolskog centra Kostajnica sa posebnim osvrtom na upisnu politiku;
3. Informacija o stanju u  Javnoj predškolskoj ustanovi Klub za djecu „Kestenko“ Kostajnica;
4. Informacija o stanju u oblasti zdravstva i socijalne zaštite;
5. Informacija o stanju u oblasti privrede, preduzetništva i podsticajnih mjera na području opštine Kostajnica;
6. Informacija o stanju i aktivnostima na održavanju lokalnih puteva i ulica na području opštine Kostajnica;
7. Informacija o saradnji opštine sa međunarodnim institucijama, opštinama i gradovima, sa posebnim osvrtom na izradu projekata za predpristupne fondove Evropske unije;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o utvrđivanju prijedloga rang liste kandidata za izbor Sekretara Skupštine opštine i prijedlog Rješenja o imenovanju Sekretara Skupštine opštine Kostajnica;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o utvrđivanju prijedloga rang liste kandidata za izbor Načelnika Odjeljenja za opštu upravu i prijedlog Rješenja o imenovanju Načelnika odjeljenja za opštu upravu;
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o utvrđivanju prijedloga rang liste kandidata za izbor Načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti i prijedlog Rješenja o imenovanju Načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti;
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisija za izbor o provođenju postupka za izbor i imenovanje upravnih i nadzornih odbora ustanova i preduzeća kojih je osnivač Opština i prijedloga Rješenja o imenovanju upravnih i nadzornih odbora ustanova i preduzeća kojih je osnivač Opština
a) JZU Dom zdravlja,
b) JU Centar za socijalni rad,
g) JPU Klub za djecu „Kestenko“,
d) Turistička organizacija opštine,
đ) KP „Komunalno“ ad.,
e) JP Centar „STIK“ d.o.o.
ž) JP „Banijapromet.
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu;
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opštinskim administrativnim taksama;
14. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje postupka za prijem službenika u Administartivnu službu opštine Kostajnica;
15. Prijedlog Pravilnika o davanju u zakup i otkup državnih stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo;
16. Prijedlog Odluke o prenosu vlasništva i prava korišćenja na pokretnoj imovini;
17. Informacija o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za period januar-septembar 2013. godine,
18.Nacrt Rebalansa budžeta opštine Kostajnica za 2013. godinu;
19.Nacrt budžeta opštine Kostajnica za 2014. godinu;
20.Ostala pitanja;
21.Aktuelni čas.