Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Vladimir Ćopić sazvao je za četvrtak 30.06. sa početkom u 10.00 časova  31. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica

 Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED 

       1.   a) Skraćeni zapisnik sa 30. redovne sjednice Skupštine opštine;

             b) Skraćeni zapisnik sa 1. tematske sjednice Skupštine opštine;

       2. Prijedlog revidovane Strategije razvoja opštine Kostajnica za period 2016-2020

       3. Prijedlog Omladinske politike opštine Kostajnica za period 2017-2021; 

       4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JZU „Dom zdravlja Kostajnica“ za

           potpisivanje mjenica kao sredstva obezbjeđenja odgođenog plaćanja

           poreskog duga;

       5. Ostala pitanja;

       6. Odbornička pitanja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PREDSJEDNIK SO-e

                                                                                                                                                                                                                       Vladimir Ćopić, dipl.ek.

                                                          

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Vladimir Ćopić zakazao je za četvrtak 31.03.2016. godine sa početkom u 10.00 časova  29. redovnu sjednicu Skupštine
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 28. redovne sjednice Skupštine opštine;
2. Usvajanje nacrta revidirane Strategije razvoja opštine Kostajnica 2016-2020;
3. Informacija o stanju u oblasti protiv-požarne zaštite;
a/ donošenje zaključaka  o kontinuiranom pranju ulica;                                          
4. Izvještaj o radu Načelnika i Opštinske uprave Kostajnica za 2015. godinu;
5. Prijedlog Programa rada Hačelnika opštine i Opštinske uprave Kostajnica za 2016.godinu;
6. Prijedlog Statuta opštine Kostajnica i razmatranje Izvještaja sa provođenja javne rasprave na nacrt Statuta opštine Kostajnica;
7. Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine opštine Kostajnica i razmatranje  Izvještaja sa provođenja javne rasprave na nacrt Poslovnika Skupštine opštine Kostajnica;
8.Prijedlog Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti;
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim taksama;
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana utroška namjenskih sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata na području opštine Kostajnica za 2016.godinu;
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uslovima i načinu postavljanja i uklanjanja objekata privremenog karaktera;
12. Informacija o implementaciji projekata izgradnje infrastrukture u dijelovima u kojima žive povratnici, iz sredstava namjenjenih za održiv povratak;
13.a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju standarda i  kriterijuma za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica;
b) Prijedlog Odluke  o imenovanju Komisija za izbor direktora javnih ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica,
v) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica,
14. a) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o  utvrđivanju uslova i  kriterijuma za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora KP „Komunalno“ a.d. Kostajnica,
b) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage  Odluke o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Nadzornog odbora KP „Komunalno“ a.d. Kostajnica;
15. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje upravnih odbora javnih ustanova i nadzornih odbora javnih preduzeća kojih je osnivač opština Kostajnica;
b) Prijedlog Odluke o imenovanju Komisija za izbor upravnih odbora javnih ustanova i nadzornih odbora javnih preduzeća kojih je osnivač opština Kostajnica,
v) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje upravnih odbora javnih ustanova i nadzornih odbora javnih preduzeća kojih je osnivač opština Kostajnica,
16. Prijedlog Odluke o premještanju zelene tržnice-zelene pijace na malo u Kostajnici;
17. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Blok 2” u Kostajnici;
18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti;
19. Prijedlog Odluke o visini naknade za korištenje putnog zemljišta za polaganje infrastrukturnih vodova;
20. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade plana parcelacije;
21. Prijedlog Odluke o davanju u otkup (privatizaciju) 4 stambene jedinice izgrađene u rooh bao- sistemu u stambenoj zgradi u ulici Svetosavska br. 21a;
22. Imovinsko pravna pitanja-prijedlog Rješenja;
23. Ostala pitanja;
24. Aktuelni čas.

Odbornici skupštine opštine Kostajnica na sjednici održanoj u petak usvojili su odluku o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Kostajnica po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2016. godini i odluku o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine u visini od 0,10 odsto.
 Predsjednik Skupštine opštine Vladimir Ćopić rekao je u izjavi Radiju Kostajnica da se radi o bitnoj odluci kojom stopa poreza nije povećana čime se ide u korist privrednicima i građanima. Komentarišući tok sjednice Ćopić je istakao da je bila iscrpljujuća i teška.
 ''Neki odbornici nisu uvažavali jedni druge, što će se morati promijeniti. Nastojaću da zbog onih koji su bili korektni, kao i zbog građana, da se što rigoroznije poštuje poslovnik o radu Skupštine opštine'' - rekao je Ćopić.
 Odbornici su usvojili izvještaj o radu javne predškolske ustanove Klub za djecu ''Kestenko'', kao i Program rada ove ustanove za radnu 2015/2016 godinu. Većinom glasova odbornika razriješena je vršilac dužnostidirektora Centra za socijalni rad Željka Ilibašić, a na ovu poziciju je imenovan Aco Mačak.

Izvor: Radio Kostajnica

 

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Vladimir Ćopić sazvao je 28. redovnu sjednicu Skupštine opštine za petak  29.01.2016. sa početkom u 10.00 časova.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevi red:
1. Skraćeni zapisnik sa 27. redovne sjednice Skupštine opštine;
2. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Kostajnica po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2016. godini;
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području Opštine Kostajnica u 2016. godini;
4. Godišnji izvještaj o radu stalnih radnih tijela za 2015.godinu;
5. Izvještaj o analizi izvršenja skupštinskih odluka donesenih u 2015.godini;
6. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu za radnu 2014/2015 godinu Javne predškolske ustanove Klub za djecu „Kestenko“ Kostajnica,
b)prijedloga Godišnjeg Programa rada Javne predškolske ustanove „Klub za djecu „Kestenko“ za radnu 2015/2016 godinu;
7. Prijedlog Odluke o dodjeli dodatnog prostora na korištenje JU „Centar za socijalni rad Kostajnica”;
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Doma zdravlja Kostajnica“;
9. Prijedlog dopunskog rješenja o dodjeli zemljišta;
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora JU “Centar za socijalni rad Kostajnica”;
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU “Centar za socijalni rad Kostajnica”;
12. Ostala pitanja;
13. Aktuelni čas.
 

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Vladimir Ćopić sazvao je 27. redovnu sjednicu Skupštine opštine za srijedu 30.12.2015. sa početkom u 10.00 časova.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa:
a)24. redovne sjednice SO-e i skraćeni zapisnik sa nastavka 24. redovne sjednice SO-e,
b) Skraćeni zapisnik sa 26. redovne sjednice SO-e;
2. a) Informacija iz oblasti socijalno-ugroženih kategorija i Informacija  o stanju u oblasti socijalne zaštite,
b) Informacija  o stanju u oblasti zdravstva;
3. Informacija o stanju u oblasti školstva, kulture i sporta;
4. Informacija o zapošljavanju na području Opštine;
5. Informacija o stanju javne bezbjednosti na području Opštine Kostajnica;
6. Informacija o stanju nevladinih organizacija na području opštine Kostajnica kojima su doznačena sredstva iz budžeta opštine Kostajnica;
7. Informacija o provedenoj jesenjoj sjetvi;
8. Informacija o stanju poljoprivrede na području opštine Kostajnica;
9. Informacija o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za 9. mjeseci u 2015. godini;
10. Polugodišnji Izvještaj o ostvarivanju Programa rada SO-e;
11. Polugodišnji Izvještaj o radu stalnih radnih tijela SO-e za 2015. godinu;
12. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine za 2016.godinu;
13. Polugodišnji izvještaj o finansijsko - materijalnom poslovanju korisnika budžeta;
14. Prijedlog Rebalansa Budžeta opštine Kostajnica za 2015. godinu i prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za 2015. godinu;
15. Prijedlog Budžeta opštine Kostajnica za 2016. godinu i prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za 2016. godinu;
16. Razmatranje Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Opštine Kostajnica za period 01.01.2014-31.12.2014. godine, broj:PBO40-15 i Plana aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti po Izvještaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja opštine Kostajnica za 2014. godinu;
17. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Petar Mećava” Kostajnica;
18. Prijedlog Odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta na područu opštine Kostajnica;
19. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje jednokratne rente na području opštine Kostajnica;
20. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračunavanje komunalne naknade za 2016. godinu;
21. Prijedlog Programa vršenja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje;
22. Izvještaj o reviziji Strategije razvoja  opštine Kostajnica;
23. Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine na nepokretnostima u vlasništvu opštine Kostajnica sa opštine Kostajnica na Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu Kostajnica, bez naknade i prijedlog Odluke o regulisanju prava i obaveza između Opštine Kostajnica i Srpske pravoslavne crkvene opštine Kostajnica po pitanju  SPG „Čekinovac“;
24. Prijedlog Odluke o stambenom zbrinjavanju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji kroz implementaciju projekta „Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji“
25. Ostala pitanja;
26. Aktuelni čas;