Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Obavještavaju se građani opštine Kostajnica da je u skladu sa Poslovnikom  SO-e pokrenut postupak izrade Programa rada Skupštine opštine Kostajnica za 2014. godinu.
Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu, po pravilu ,do početka godine.
Program rada Skupštine čine pitanja iz djelokruga Skupštine.
Program rada sadrži zadatke Skupštine koji proizilaze iz Ustava , Zakona , Statuta opštine , utvrđene politike i ekonomskog razvoja opštine ,kao i druge poslove i zadatke u rješavanju pitanja od interesa za građane.
Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Skupštine ,njihov sadržaj, način izvršavanja ,nosioci poslova i zadataka ,kao i rokovi za njihovo donošenje.
Radna tijela Skupštine ,pri utvrđivanju svojih obaveza i zadataka, pridržavaju se Programa rada Skupštine.
U pripremama za izradu Programa rada stručna služba Skupštine pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koje treba unijeti u Program rada  od odbornika, radnih tijela Skupštine, načelnika opštine, opštinske administrativne službe, političkih stranaka koje su zastupljene u Skupštini, građana i udruženja građana.
S obzirom na navedeno, sva zainteresirana lica svoje prijedloge, mišljenja i sugestije za izradu Programa rada za 2014. god. mogu da dostave do 25.novembra.2013. god u prijemnu kancelariju Administrativne službe opštine ili putem pošte na adresu: Opština Kostajnica, Svetosavska 11, sa naznakom „Za izradu Programa rada Skupštine opštine za 2014. god.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao je za petak 15.11.2013. godine, sa početkom u 10.00 časova, desetu (10.) redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica.   

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Skraćeni zapisnik sa 9. redovne sjednice SO-e;
2. Informacija o stanju u oblasti školstva:
a) Osnovne škole „Petar Mećava“
b) Srednjoškolskog centra Kostajnica sa posebnim osvrtom na upisnu politiku;
3. Informacija o stanju u  Javnoj predškolskoj ustanovi Klub za djecu „Kestenko“ Kostajnica;
4. Informacija o stanju u oblasti zdravstva i socijalne zaštite;
5. Informacija o stanju u oblasti privrede, preduzetništva i podsticajnih mjera na području opštine Kostajnica;
6. Informacija o stanju i aktivnostima na održavanju lokalnih puteva i ulica na području opštine Kostajnica;
7. Informacija o saradnji opštine sa međunarodnim institucijama, opštinama i gradovima, sa posebnim osvrtom na izradu projekata za predpristupne fondove Evropske unije;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o utvrđivanju prijedloga rang liste kandidata za izbor Sekretara Skupštine opštine i prijedlog Rješenja o imenovanju Sekretara Skupštine opštine Kostajnica;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o utvrđivanju prijedloga rang liste kandidata za izbor Načelnika Odjeljenja za opštu upravu i prijedlog Rješenja o imenovanju Načelnika odjeljenja za opštu upravu;
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o utvrđivanju prijedloga rang liste kandidata za izbor Načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti i prijedlog Rješenja o imenovanju Načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti;
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisija za izbor o provođenju postupka za izbor i imenovanje upravnih i nadzornih odbora ustanova i preduzeća kojih je osnivač Opština i prijedloga Rješenja o imenovanju upravnih i nadzornih odbora ustanova i preduzeća kojih je osnivač Opština
a) JZU Dom zdravlja,
b) JU Centar za socijalni rad,
g) JPU Klub za djecu „Kestenko“,
d) Turistička organizacija opštine,
đ) KP „Komunalno“ ad.,
e) JP Centar „STIK“ d.o.o.
ž) JP „Banijapromet.
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu;
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opštinskim administrativnim taksama;
14. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje postupka za prijem službenika u Administartivnu službu opštine Kostajnica;
15. Prijedlog Pravilnika o davanju u zakup i otkup državnih stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo;
16. Prijedlog Odluke o prenosu vlasništva i prava korišćenja na pokretnoj imovini;
17. Informacija o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za period januar-septembar 2013. godine,
18.Nacrt Rebalansa budžeta opštine Kostajnica za 2013. godinu;
19.Nacrt budžeta opštine Kostajnica za 2014. godinu;
20.Ostala pitanja;
21.Aktuelni čas.

Povodom islamskog praznika Kurban Bajrama čestitku Medžlisu islamske zajednice u Kostajnici, imamu kostajničkom Harisu efendiji Ahmiću i svim građanima opštine Kostajnica islamske vjeroispovjesti uputili su predsjednik skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić, potpredsjednik Vahidin Budimlić i sekretar skupštine Svjetlana Bajalica sa željom da ovaj praznik proslave u miru, sreći i blagostanju a da radost Bajrama podijelite sa porodicom, prijateljima i komšijama.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić, zakazao je za petak 20.09.2013. sa početkom u 10.00 časova devetu (9) redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
Skraćeni zapisnik sa 8. redovne sjednice SO-e;
2. Informacija o stanju u oblasti kulture;
3. Informacija o stanju bezbjednosti i kriminaliteta na području Opštine, sa posebnim osvrtom na borbu protiv narkomanije i alkoholizma;
4. Informacija o zapošljavanju na području Opštine;
5. Informacija iz oblasti socijalno-ugroženih kategorija;
6. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti- poslovnog objekta  putem licitacije;
7. Prijedlog Odluke o visini participacije roditelja za cjelodnevni boravak djeteta u Javnoj predškolskoj ustanovi Klub za djecu „Kestenko“;
8. Prijedlog Odluke kojom se Javnoj zdravstvenoj ustanovi  Dom zdravlja Kostajnica daje saglasnost za prodaju sredstava putem javne licitacije;
9. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za prvo polugodište 2013. godine;
10. Polugodišnji izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju korisnika budžeta;
11.Ostala pitanja;
12.  Aktuelni čas.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić zakazao je za petak 21.06.2013. godine sa početkom u 10.00 časova 7. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

1. Prijedlog Rješenja o formiranju Popisne komisije opštine Kostajnica za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH,

2. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni  Rješenja o imenovanju Komisije za budžet i finansije,

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaduženju opštine Kostajnica po osnovu Emisija hartija od vrijednosti,

4. Prijedlog Odluke o pristupanju opštine Kostajnica projektu izgradnje regionalne deponije Kurevo u Prijedoru,

5. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije,

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od posebnih vodnih naknada na području opštine Kostajnica za 2013. godinu,

7. Ostala pitanja,

8. Aktuelni čas.