Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Načelnik opštine Kostajnica Marko Čolić  u ime Administrativne službe i u svoje lično ime uputio je čestitku svim građanima opštine Kostajnica rimokatoličke vjeroispovjesti povodom nastupajućih Božićnih i Novogodišnjnih praznika, sa željom da ih provedu u miru, zdravlju, radosti i blagostanju i da Nova 2012. bude godina ličnog i poslovnog uspjeha.

Obavještavaju se svi zainteresovani građani da je načelnik opštine Kostajnica raspisao Javni oglas za dodjelu na privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje pokretnih improvizovanih objekata (stalak, stol) radi ulične prodaje povodom novogodišnjih praznika.

Predmet dodjele su lokacije ispred prodavnice obuće „Bonel“ prema Razvojnoj banci – šest lokacija

Predmetne lokacije se daju u zakup za period od 23.12.2011 - 06.01.2012. godine.

Cijena za zakup po m2 iznosi 3,00 KM.

Konkurs ostaje otvoren osam dana tj. 28.12.2011. godine.

Zainteresovana lica detaljne informacije i zahtjev mogu dobiti u Šalter sali kod službenika za prijem zahtjeva – info desk ili na telefon 052-633-113, lokal 28.

Odsjek za parking i komunalnu policiju administrativne službe opštine Kostajnica obaviještava sva pravna i fizička lica sa područja opštine da su obavezna da uklone snijeg ispred svojih poslovnih i stambenih objekata i sa trotoara.

Kontrolu će vršiti Komunalna policija opštine Kostajnica u skladu sa Odlukom o komunalnom redu.

Obavještavaju se svi zainteresovani građani sa područja opštine Kostajnica da je u okviru realizacije Projekta prekogranične saradnje „Una – jedinstveni resurs održivog razvoja“ objavljen Javni poziv za obuku seoskih domaćinstava.

Obuka seoskih domaćinstava se vrši radi pružanja usluga u seoskom turizmu na području opština Kostajnica i Kozarska Dubica. Nakon odrađenih obuka, biće izabrana tri domaćinstva u svakoj opštini u projektu, koja ispunjavaju opšte i posebne minimalne uslove za kategorizaciju i rad.

Obuka seoskih domaćinstava će biti u potpunosti finansirana sredstvima IPA programa prekogranične saradnje iz projekta „Una jedinstveni resurs održivog razvoja“

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči opštine Kostajnica i na radiju Kostajnica.

Prijave za sudjelovanje u projektu obuke seoskih domaćinstava podnose se na adresu: Opština Kozarska Dubica, Svetosavska 5, 79220 Kozarska Dubica sa naznakom – Projekat „Rijeka Una – jedinstveni resurs održivog razvoja“ Obuka seoskih domaćinstava – prijava.

Sve potrebne informacije zainteresovani dobiti u Administrativnoj službi opštine Kostajnica, Odsjek za razvoj, lični ili na telefon 052-663-113 ili u Turističkoj organizaciji Kostajnica na telefon 052-663-055.

POZIV.pdf

POZIV.pdf(ENG)

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Petar Borojević zakazao je za 22.12.2011. godine (Četvrtak) 33. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Skraćeni zapisnik sa 32. redovne sjednice SO-e

2. Izvještaj Komisije za izbor o utvrđivanju rang liste kandidata za izbor direktora JZU Doma zdravlja Kostajnica , prijedlog Rješenja o imenovanju direktora i prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora JZU  Dom zdravlja Kostajnica;

3. Informacija o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za 9. mjeseci u 2011. godini;

4. Prijedlog Rebalansa budžeta opštine Kostajnica za 2011. godinu i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za 2011. god;

5. Prijedlog budžeta opštine Kostajnica za 2012. god. i prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za 2012. god;

6. Informacija o provedenoj jesenjoj sjetvi;

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Kostajnica za 2012. god;

8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjene dijela Regulacionog plana „Blok 2“,

9. Prijedlog Odluke za usklađivanje stanja u katastarskom i gruntovnom operatu na parceli označenoj sa k.č 879/15;

10.  Prijedlog Odluke za usklađivanje stanja u katastarskom i gruntovnom operatu na parceli označenoj sa k.č 756/1;

11. Prijedlog Rješenja o ozmjeni i dopuni Rješenja o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta radi građenja na k.č 323/3;

12. Plan razmještaja i uslovi za postavljanje privremenih poslovnih objekata, ljetnih bašti, štandova za prigodnu prodaju, prostora za reklamu i montažnih privremenih objekata – kioska;

13. Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana izgradnje, rekonstrukcije, označavanja lokalnih puteva i ulica u naselju na području opštine Kostajnica za 2011. god;

14. Prijedlog Odluke o Administrativnim taksama opštine Kostajnica;

15. Prijedlog Odluke o nabavci repariranog vatrogasnog motornog vozila;

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu privremenog korištenja i funkcionisanja javne površine i planu razmještaja privremenih objekata na lokaciji „Zelena pijaca“;

17. Analiza izvršenja skupštinskih odluka za 2011. god;

18. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine za 2012. god;

19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju – promjeni oblika organizovanja JP „Radio Kostajnica“ sa p.o, prijedlog Statuta JP „Centar za sport, turizam, informisanje i kulturu“ Kostajnica i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. Nadzornog odbora JP „Centar za sport, turizam, informisanje i kulturu“ Kostajnica;

20. Prijedlog Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističke vodiče;

21. Inforamcija o radu radne grupe za jednakost i ravnopravnost polova;

22. Ostala pitanja;

23. Aktuelni čas.