Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

NAZIV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA: Registracija, promjena podataka i prestanak rada preduzetničke radnje

Organizaciona jedinica

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Kontakt podaci nadležnog službenika

Goran Milijević, 052/663-113, 663-139, lokal 23,

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Svrha administrativnog postupka

Registracija preduzetničke djelatnosti i promjene u okviru istih

Pravni osnov administrativnog postupka

Zakon o upravnom postupku, Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, Zakon o trgovini, Zakon o ugostiteljstvu, Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju

Taksa koju je potrebno uplatiti

Naziv takse:                 Opštinska administrativna taksa

Iznos takse:

za osnivanje djelatnosti         30,00KM
za promjene podataka           20,00KM
za trajni prestanak rada         10,00KM
za rezervaciju poslovnog
imena                                     20,00KM

Broj žiro računa ako se taksa uplaćuje žiralno:
567-241-82000030-18 SBER Banka
562-007-89359360-52    NLB Banka
Vrsta prihoda:                   722121
Šifra opštine:                         135
Budžetska organizacija: 9999999

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Lični podaci
Poslovno ime preduzetnika
Sjedište preduzetnika
Djelatnost i način obavljanja
Izdvojeni poslovni prostor
Podaci o poslovođi

Potrebna dokumentacija

DOKUMENT
NAZIV INSTITUCIJE KOJA IZDAJE DOKUMENT
FORMA DOSTAVE
Dokaz da pravosnažnom odlukom nadležnog organa nije izrečena mjera zabrane  obavljanja djelatnosti
Nadležni opštinski sud
(sudska taksa 15,00KM)
Original
Uvjerenje PU RS da nema neizmirenih obaveza
Poreska uprava Republike Srpske
(republička administrativna taksa 10,00KM)
 Original
Lična karta/Pasoš za strane državljane
Matična država
(ovjera u AS Kostajnica 1,00KM)
Ovjerena kopija
Ugovor o ortakluku (za osnivanje zajedničke radnje)
AS opštine/Notar
Original
Rješenje o registraciji preduzetnika-ako je iz druge JLS
Nadležni organ opštine/grada
Kopija

Rok za rješavanje

2 (dva) dana

PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA